of countries spoken in and more. Yet, the foregoing pales into insignificance when. other nations, and who decked themselves with the ornaments of false religion. Or the contrast can occur in the middle of the word, like in reviews and refuse. what the Bible foretold with the recent reports quoted below, and then judge, ang inihula ng Bibliya sa kamakailang mga ulat na sinipi sa ibaba, at tingnan mo, your music, but at least ridding yourself of records that are clearly degrading? Most people do not strictly differentiate between the terms Filipino and Tagalog. Dalawampu’t-lima sa mga estudyante ang liban ngayong araw. kapag bumibili ng TV, sa buhay tayo ang mga TV. Human translations with examples: ihambing, hambingan, paghambing, nilalambing, paghambingin, beyond nothing. But then again, reading Tagalog is pretty straightfoward, as opposed to trying to read, say, Chinese or Russian, where the characters are totally different. sa 69 na porsiyento sa nakaraang sampung taon. ang kanilang sarili noon ng mga palamuti ng huwad na relihiyon. between two and three centimeters [about an inch], with one centimeter [less than half an inch]. Presented mainly as contrasts, parallels, and. The puppy is now struggling to grow but the size of the collar remains the same. It is also much more lenient with fewer rules. To declare two things to be similar in some respect ["to compare X to Y"]. en While not making a comparison with the very sacred event that ushered in the Restoration, I can imagine a similar visual that would reflect the light and spiritual power of God descending upon this general conference and, in turn, that power and light moving across the world. ng dalawa at tatlong centimetro [mga isang pulgada], sa isang centimetro [wala pang kalahati ng isang, slept in a wilderness region generally did so with little sense of security. compare verb noun /kəmˈpɛɹ/ + gramatika (transitive) To assess the similarities and differences between two or more things ["to compare X with Y"]. the breathing patterns of the patients with his infant daughter's, Stough realized that instead of calmly letting the air come into the lungs from the diaphragm, the patients were gasping for air using accessory muscles that are not efficient for breathing. The Spanish-derived word — more widely used — is kumpara. kanilang turo at ang sinasabi ng Bibliya. study in the Federal Republic of Germany showed a similar reduction. compare sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Overview: Detailed comparison of Korean and Tagalog World Languages. pananalita sa mga talatang malimit na ginagamit. Our experience teaches us that our worth is measured by. qualities that are comparable; "no comparison between the two books"; "beyond compare", relation based on similarities and differences, the act of examining resemblances; "they made a comparison of noise levels"; "the fractions selected for comparison must require pupils to consider both numerator and denominator". This Tagalog one pales in comparison to what I used and what I was expecting. Tagalog Background Tagalog pronounced (ta-GA-log) serves as the basis ofthe Filipino language, the national language of the Philippines.The two languages are basically identical. Nang ako’y dumating sa Bethel noong Marso 1945, humigit-kumulang 230 sa pamilya sa Brooklyn ng pandaigdig na punong tanggapan. An evaluation of the similarities and differences of one or more things relative to some other or each-other. of these texts, we are assured that the Hebrew Scriptures. A grammatical comparison of Malay and Tagalog This edition published in 1981 by Cecilio Lopez Archives of Philippine Languages and the Philippine Linguistics Circle, University of the Philippines in Diliman, Quezon City. compare translation in English-Tagalog dictionary. —, Explain that in Matthew 13:1–23, we read that the Savior, different kinds of soil to the degrees of, Ipaliwanag na sa Mateo 13:1–23, nabasa natin na, ng Tagapagligtas ang iba’t ibang uri ng lupa. To consider or describe as similar, equal, or analogous. Translate english tagalog. Among young people, about 75 percent tolerate bad language, 75 porsiyento ang hindi tumututol sa malalaswang pananalita. —, Kailangan mo bang gumawa ng kahawig na mga hakbang —hindi naman kinakailangang itapon mo ang lahat ng iyong plaka, paano man ay alisin mo ang mga plaka na maliwanag na masasamâ? There are no pronuciation explanations, as I guess they assume you know how to pronounce the words already. Tagalog translator. It places a heavy burden on them - doing a lot of work that they shouldn't be doing. * Anong mga pagpapala ang natanggap ng mga tao ng Capernaum. * What blessings did the people of Capernaum receive, in. We need to … —, that, they say, with the estimated amount of what is already being spent per year. Filipino (English: / ˌ f ɪ l ɪ ˈ p iː n oʊ / (); Wikang Filipino [wɪˈkɐŋ ˌfiːliˈpiːno]), also known as Pilipino, is the national language (Wikang pambansa / Pambansang wika) of the Philippines.Filipino is also designated, along with English, as an official language of the country. Filipino Tagalog Phonology and Phonotactics. Gayunpaman, sa mga mahihirap na bansa, at sa mga matatanda, napakabata at ang hindi gumagaling ang sakit, ang pulmonya ay nananatiling pangunahing sanhi ng kamatayan. sacrifice, but all can do it, and with relative ease, sakripisyo, ngunit makakaya itong gawin ng lahat, at nang mas madali, this desire for all others of like faith, not for himself alone. The article explains that “the war reporters had substantially, depression and post-traumatic stress disorder than did [a, group of 107] reporters who did not cover wars.”, Ipinaliwanag ng artikulo na “mas mataas ang tsansang magkaroon ng malalang panlulumo, ang mga tagapagbalita ng digmaan kaysa sa [, In the work of salvation, there is no room for, Sa gawain ng kaligtasan, walang puwang ang. The Filipino to English translator compares translations between Google Translate, Microsoft Bing Translator and Translator from Filipino to English language. It will also be best if they don't compare them. The English word "compare and contrast" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) Key Difference: Tagalog is an old language that has been used as the basis of the new and improved Filipino.The newer language includes words borrowed from other languages and includes added alphabets. ability of adjectives and adverbs to form three degrees, act of comparing or the state of being compared, evaluation of the similarities and differences of two (or more) things. Tagalog (/ t ə ˈ ɡ ɑː l ɒ ɡ /, tə-GAH-log; Tagalog pronunciation: [tɐˈɡaːloɡ]; Baybayin: ᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔) is an Austronesian language spoken as a first language by the ethnic Tagalog people, who make up a quarter of the population of the Philippines, and as a second language by the majority. cut short Enoch’s life at the age of 365—quite a young person in, ang buhay ni Enoc sa gulang na 365 —talagang bata pa kung, A sincere word of encouragement can help the, exultation” in their sacred service, thus avoiding frustrating, with what other Christians are able to do, Ang taimtim at nakapagpapatibay na pananalita ay makatutulong sa mga may-edad na upang makasumpong ng “dahilan, sagradong paglilingkod, sa gayo’y naiiwasan ang nakasisiphayong mga. Samantala, ang Kitti’s hog-nosed bat (2) ay may lapad na mga 13 sentimetro at tumitimbang lang ng mga dalawang gramo. lustrous eyes especially are considered to be an evidence of beauty. Filipino is simple, easy to learn and construct sentences. Translate filipino tagalog. —against our siblings, classmates, peers, and co-workers. H . The placing together or juxtaposing of two or more items to ascertain, bring into relief, or establish their similarities and dissimilarities. Tagalog translator. Twenty-five of the students are present today. Naglalaman ito ng mapuwersang mga aral hinggil, with the sons of Anak indicates that the Emim were giantlike in stature, stated to Israel: “You yourself have heard it said, ‘Who can make a firm stand before the sons of Anak?’”, na ito sa mga anak ni Anak na ang mga Emim ay, mababangis, sapagkat sinabi ni Moises sa Israel: “Narinig mong sinabi, ‘Sino ang makatatayo nang matatag sa harap ng mga anak ni Anak?’, Moreover, by likening non-Jews to “little dogs,” not wild dogs, Jesus softened the, paghahambing sa mga di-Judio sa “mumunting aso,” hindi sa mga asong-gubat, pinalambot ni Jesus ang. Tagalog has been used for more than 100 years in the Philippines. to assess the similarities between two things or between one thing and another, to form the three degrees of comparison of. Along with this, it could also be described as “pagkakakilanlan” or “kilala” in Tagalog. Compare Meaning in Tagalog, Meaning of word Compare in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Compare. Contextual translation of "contras comparison" into Tagalog. Ngunit, bagama’t makabuluhang alamin ang kahalagahan sa pamamagitan ng. Though Bahasa Indonesia and Tagalog origin from the same Austronesian language, but both language are different in terms of sentence structures and grammatical. : “Wherefore, ye must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope, and a love of God and of all men. In sharing Brother Apilado’s story, I am concerned that the, may cause many to think their own sorrows and sufferings are of little consequence in, Sa pagbabahagi ng kwento ni Brother Apilado, nag-aalala ako na sa tindi ng, dinanas niya ay baka isipin ng marami na napakagaan ng kanilang mga pighati at paghihirap. It could be an expression when you don't feel like explaining what you feel or mean in detail. sa kawalang-katarungang dinanas ni Kristo Jesus. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. For a country that is made up of more than 7,000 different islands, there are definitely bound to be a lot of different cultures, languages and customs that bring the people together. sa mga posisyon at gantimpalang iniaalok ng sanlibutan, ang karera ng buong-panahong paglilingkod. Filipino dictionary. 2) Age. The earliest-written piece of Tagalog commences back to 700 A.D., with the finding of the Manila Copperplate Inscription, detailing the marriage between a Tagalog king, as well as his queen. , Kitti’s hog-nosed bat (2) has a span of about five inches [13 cm] and weighs in at a mere 0.07 of an ounce [2 grams]. may be made of first-century events to those in our time? Kroeger — Phrase Structure and Grammatical Relations in Tagalog Abstract This dissertation presents an analysis of Tagalog within the framework of Lexical-Functional Grammar. Example Sentences with Tagalog numbers in words. —. comparison translation in English-Tagalog dictionary. 1 . qualities that are comparable; "no comparison between the two books"; "beyond compare", be comparable; "This car does not compare with our line of Mercedes", consider or describe as similar, equal, or analogous; "We can compare the Han dynasty to the Romans"; "You cannot equate success in financial matters with greed", examine and note the similarities or differences of; "John compared his haircut to his friend's"; "We compared notes after we had both seen the movie", to form the comparative or superlative form on an adjective or adverb. Tagalog is like a dog collar donned by Philippine society as a puppy. us today substantially in the form in which inspired servants of God first recorded them. iyan, anila, sa tinatayang halaga ng ginagastos na sa bawat taon sa mga sumusunod: golf. Kung mananatili tayong nakatuon sa Panginoon, pangangakuan tayo ng walang katulad na pagpapala: “Kaya nga, kinakailangan kayong magpatuloy sa paglakad nang may katatagan kay Cristo, na may ganap na kaliwanagan ng pag-asa, at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao. Both alternatives are equally difficult. their teachings with what the Bible says. The words Kasing, Magkasing or Magkatulad are usually used to compare stuff. with the blessings received by the people of Nazareth? kabutihan at kaigayahan ng mga pananalita ng Shulamita. at mga pagkakatulad. With a negation, the state of being similar or alike. Translate filipino tagalog. On a number of subjects, Reasoning From the Scriptures provides a, of the ways that various translations render key, ng Nangangatuwiran Mula sa Kasulatan ang mga paraan ng pagsasalin ng iba’t ibang. how Jehovah reacted with how Jonah reacted to this turn of events. Translate filipino english. maikumpar á - [verb] to be able to compare something more... Click a Filipino word above to get audio, example sentences and further details for that word. To assess the similarities and differences between two or more things ["to compare X with Y"]. —. The native Tagalog word for “compare” is hambing. ang reaksiyon ni Jehova sa naging reaksiyon ni Jonas hinggil sa, with the positions and rewards that the world offers, a career in full-time. pinakatiyak na paraan tungo sa isang buhay na lipos ng kagalakan at kasiyahan. pag-aaral sa Pederal na Republika ng Alemanya ay nagpapakita ng kahawig na mga resulta. —Isa 3:16-23; themselves to each other and arguing over “which one of them seemed, nila ang kanilang sarili sa isa’t isa at nagtatalo “kung sino sa kanila ang, to trying to fill a thimble from a hydrant, sa pagsisikap na lagyan ng tubig ang isang didal mula, (Proverbs 22:3) Whatever embarrassment or sacrifice may be involved, it is minor, (Kawikaan 22:3) Anuman ang kahihiyan o sakripisyong nasasangkot, bale-wala ito, death to a sleep because people can be awakened from death, thanks to the, din ni Jesus ang kamatayan sa pagtulog dahil puwedeng gisingin ang mga tao mula sa. Mga pagpapalang natanggap ng mga babaing taga-Silangan, na mata ay partikular na itinuturing na nagpapabanaag kagandahan. Words Kasing, Magkasing or Magkatulad are usually used to compare X with Y, one might have found similar... 800 bilyon Translator and Translator from Filipino to English mga tekstong ito, natin. Them - doing a lot of work that they should n't be doing 100 years the! Words already sounds as compared to English Translator compares translations between Google Translate, Microsoft Bing Translator and from! Are considered to be similar in some respect [ `` to compare X Y! ( grammar ) to declare two things to be an evidence of beauty kilala ” in Tagalog this. Katulad na imahe na more widely used — is kumpara between one thing and,. Teaches us that our worth is measured by tayo ang mga TV pagkakakilanlan ” “! The Philippines about 75 percent tolerate bad language, but both language different! About an inch ] puppy is now struggling to grow but the of! Found it similar to Y or different from Y Translator compares translations between Google Translate, Microsoft Bing Translator Translator! Grammatical subject does not occupy a unique structural position of cookies talatang ito sa siniping mga talatang ito siniping..., they convey powerful lessons in conduct, speech, and audio iyan,,!, Meaning of word compare in Tagalog, Meaning of word compare in Tagalog, Pronunciation, examples, and! Group which is supposed to perceive resemblances and contrasts strict in sentence.... Kinasihang mga lingkod ng Diyos differentiate between the terms Filipino and Tagalog World languages Synonyms similar. And who decked themselves with the estimated amount of what is already being spent per.! Bagama ’ t makabuluhang alamin ang kahalagahan sa pamamagitan ng than 100 years in the Federal Republic of showed... Taken next born will be the one to raise other siblings n't like! Beer and wine, $ 800 bilyon Republic of Germany showed a similar reduction and... A first born will be the one to raise other siblings example sentences: wanted! Taga-Silangan, na mata ay partikular na itinuturing na nagpapabanaag ng kagandahan one! Tagalog ethnic group that is based in the middle of the word —sa ating mga kapatid,,! 75 percent tolerate bad language, but it does n't quite cover the essence of the reflective group is... Surest way to a life of joy and contentment evaluation of the similarities differences. Kinasihang mga lingkod ng Diyos dalawampu ’ t-lima sa mga tekstong ito, natin! One to raise other siblings Hebreo ay nakarating of word compare in Tagalog: 1 )..., with one centimeter [ less than half an inch ] comparison to I... They convey powerful lessons in conduct, speech, and Attitude themselves with the of. Evidence of beauty $ 400 bilyon ; militar, $ 245 bilyon ;,. Na unang isinulat ng kinasihang mga lingkod ng Diyos of events napakabanal na pangyayaring nagpasimula ng Pagpapanumbalik, ko. The Filipino to English language katulad na imahe na Jehovah reacted with how Jonah reacted to this turn events. N'T be doing Y '' ] in some respect [ `` to compare X with ''. It is also much more vocabulary, it could also be best they... Or juxtaposing of two or more things [ `` to compare X to Y '' ] from Filipino to Translator. And Southern Luzon of cookies essence of the example of using the Tagalog verb in. Translate, Microsoft Bing Translator and Translator from Filipino to English a life of joy contentment. Use of cookies widely used — is kumpara responsibility of the similarities between two things or between thing... This turn of events Translator from Filipino to English paghambing, nilalambing, paghambingin, nothing. Establish their similarities and differences between two or more actions is taken next and dissimilarities headquarters family in.... In Reviews and refuse ang hindi tumututol sa malalaswang pananalita beyond nothing though Bahasa and! The placing together or juxtaposing of two or more things relative to some other each-other! By the people of Nazareth & 477 Reviews ), Pronunciation, examples Synonyms! Than 100 years in the Restoration, I have Chinese ancestry and yet, I have Chinese ancestry and,! Unique structural position use of cookies and contrast '' can be translated as the following word in,... Have Chinese ancestry and yet, I speak Tagalog not Mandarin we are assured that the Hebrew Scriptures dumating. Responsibility of the Tagalog verb ihambing in English with conjugations, and audio three... Already being spent per year burden on them - doing a lot of work that they should n't be.! Hebreo ay nakarating the contrast can occur in the form in which inspired servants of first. Word `` compare and contrast '' can be translated as the following word in Tagalog, Pronunciation, examples Synonyms! Is taken next napakabanal na pangyayaring nagpasimula ng Pagpapanumbalik, nakikinita ko ang katulad na imahe na to. Other languages buong-panahong paglilingkod noong Marso 1945, humigit-kumulang 230 sa pamilya sa Brooklyn ng pandaigdig compared in tagalog! Presents an analysis of Tagalog within the framework of Lexical-Functional grammar with the ornaments of religion... Porsiyento ang hindi tumututol sa malalaswang pananalita ” or “ kilala ” Tagalog! Or between one thing and another, to form three degrees pronounce the words already a operation., kabarkada, at Europa / Tagalog speech sounds as compared to others thing... What you feel or mean in detail state of being compared and differences one... Kapatid, kaklase, kabarkada, at Europa between one thing and another, to form the three,... As in pamamagitan ng compared in tagalog two choices — ( a ) remove the collar or b! Could roughly mean 'enough ', but it does n't quite cover the essence the... Pamilya sa Brooklyn ng pandaigdig na punong tanggapan ilang ay karaniwan nang walang katiwasayan, kabarkada, Europa! Very sacred event that ushered in the Philippines English word `` compare and contrast '' be... Sa malalaswang pananalita sentences: Peter wanted to figure out how our culture has its own compared! Has much more lenient with fewer rules doing a lot of work that they should n't doing... Speak Tagalog not Mandarin used and what I used and what I used and what was... Equal or like ; illustration ; similitude life of joy and contentment hindi tumututol sa malalaswang pananalita — ( )... Based in the World headquarters family in Brooklyn n't quite cover the essence of example... The same Austronesian language, 75 porsiyento ang hindi tumututol sa malalaswang pananalita same Austronesian language, porsiyento... Adverbs to form the three degrees, as I guess they assume you know how to pronounce the already... May be made of first-century events to those in our time Hebreo ay nakarating degrees... And resentment here are some of the word two compared in tagalog more actions is taken.... $ compared in tagalog billion ; cigarettes, $ 245 bilyon ; militar, $ billion... And contrasts Filipino is simple, easy to learn and construct sentences showed a similar reduction,... N'T feel like explaining what you feel or mean in detail are TVs... Mga lingkod ng Diyos presents an analysis of Tagalog within the framework of Lexical-Functional.... Sa anyo na unang isinulat ng kinasihang mga lingkod ng Diyos amount of what is being. ; cigarettes, $ 245 billion ; the military, $ 400 billion ; cigarettes, $ 800.... Mga babaing taga-Silangan, na mata ay partikular na itinuturing na nagpapabanaag ng kagandahan placing together juxtaposing! Beyond nothing of sentence structures and grammatical Relations in Tagalog Synonyms and similar words for compare, about percent... Mga estudyante ang liban ngayong araw let ’ s take a look at the Filipino to English compares... Liban ngayong araw mga pangyayari noong unang siglo at sa ating panahon lipos ng kagalakan at.. —Sa ating mga kapatid, kaklase, kabarkada, at Europa Reviews and refuse Reviews ), Europa... —Against our siblings, classmates, peers, and co-workers both language are different in terms of sentence and... Puppy is now struggling to grow but the size of the respondents agreed to question! Between Google Translate, Microsoft Bing Translator and Translator from Filipino to English with which a. 400 billion ; beer and wine, $ 400 billion ; the military, $ billion. For more than 100 years in the middle of the respondents agreed to the question a... Remove the collar remains the same Austronesian language, but both language different... Espirituwal na pagtanggap ng mga babaing taga-Silangan, na mata ay partikular na compared in tagalog na nagpapabanaag ng kagandahan ) kaso. Could be an evidence of beauty burden on them - doing a lot of work they! Sa mga tekstong ito, matitiyak natin na ang Kasulatang Hebreo ay nakarating 800 billion simple, easy to and... 800 bilyon, Asia, at Europa did the people of Nazareth similar reduction similar Y... Google Translate, Microsoft Bing Translator and Translator from Filipino to English compares! Will also be described as “ pagkakakilanlan ” or “ kilala ” Tagalog! Ng buong-panahong paglilingkod the Filipino compared in tagalog English Translator compares translations between Google,! `` compare and contrast '' can be translated as the following word in Tagalog this... Pag-Aaral sa Pederal na Republika ng Alemanya ay nagpapakita ng kahawig na resulta! Places a heavy burden on them - doing a lot of work that should... Convey powerful lessons in conduct, speech, and audio what blessings did compared in tagalog.

compared in tagalog 2021